janvier 2009 Archives

Canvis

| No Comments

S'apropen canvis. De moment, tot blanch. Nadal nevat. Una merda: migració MT i tot a can pistraus. La nova imatge de l'MT és infinitament millor que la de fa 5 anys, però respecte al WP segueix sent una caca. Potser és que en l'altre tinc FTP i aquí no tinc res, només maldecaps. Comença a tenir-me tip aquest bloch.

Last update. Ara he aconseguit que la cosa sigui fosca i tèrbola, com ha de ser, però les columnes van a la seva bola i tot plegat és una mica lleig. Quan en tingui moltes ganes, ho arreglaré. Potser per l'aniversari del bloch, que ja li queda vora d'un mes, i en què farà exactament uns cinc anys.

About this Archive

This page is an archive of entries from janvier 2009 listed from newest to oldest.

décembre 2008 is the previous archive.

février 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en