business catalog article new catalog business opportunities finance catalog deposites money catalog making art loan catalog deposits making catalog your home good income catalog outcome issue medicine catalog drugs market catalog money trends self catalog roof repairing market catalog online secure catalog skin tools wedding catalog jewellery newspaper catalog for magazine geo catalog places business catalog design Car catalog and Jips production catalog business ladies catalog cosmetics sector sport catalog and fat burn vat catalog insurance price fitness catalog catalog furniture catalog at home which catalog insurance firms new catalog devoloping technology healthy catalog nutrition dress catalog up company catalog income insurance catalog and life dream catalog home create catalog new business individual catalog loan form cooking catalog ingredients which catalog firms is good choosing catalog most efficient business comment catalog on goods technology catalog business secret catalog of business company catalog redirects credits catalog in business guide catalog for business cheap catalog insurance tips selling catalog abroad protein catalog diets improve catalog your home security catalog importance

janvier 2009 Archives

Canvis

| No Comments

S'apropen canvis. De moment, tot blanch. Nadal nevat. Una merda: migració MT i tot a can pistraus. La nova imatge de l'MT és infinitament millor que la de fa 5 anys, però respecte al WP segueix sent una caca. Potser és que en l'altre tinc FTP i aquí no tinc res, només maldecaps. Comença a tenir-me tip aquest bloch.

Last update. Ara he aconseguit que la cosa sigui fosca i tèrbola, com ha de ser, però les columnes van a la seva bola i tot plegat és una mica lleig. Quan en tingui moltes ganes, ho arreglaré. Potser per l'aniversari del bloch, que ja li queda vora d'un mes, i en què farà exactament uns cinc anys.

About this Archive

This page is an archive of entries from janvier 2009 listed from newest to oldest.

décembre 2008 is the previous archive.

février 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en