février 2010 Archives

Sis anys

| 2 Comments

Avui (ahir, avui, no ve d'un dia) aquest bloch fa (o ha fet) la friolera de 6 anys. Començà el periple el 4 de febrer del 2004 i encara aguanta. Moribund, però aguanta. El mes de gener passat va ser el primer sense cap post des que el vaig crear. Convalescent, però rebutjant l'últim combregar, el bloch dels collons no s'enfonsa en els oceans d'internet (molt suada metàfora). Viento en popa a toda vela! (quants castellanismes)

Salut

About this Archive

This page is an archive of entries from février 2010 listed from newest to oldest.

décembre 2009 is the previous archive.

mars 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en