Neteja

| No Comments

He fet una mica de net al bloch, he esborrat més de la meitat dels posts dels orígens ençà. Em llegia i em feia vergonya com escrivia abans i les coses que deia, les coses que em podia llegir qualsevol tant aleshores com ara. O sigui que després de bregar amb el sistema de publicació de Movable Type, que és emprenyador, les coses han quedat així, espero que bé i per molts anys més. Gràcies a qui porta això, el Roge, i alabat sia déu.

Això ho escric ara, nou anys després d'inaugurar aquest bloch, que abans es deia quadern gris i era molt diferent. Fa temps que tracta pràcticament només de castells, i amb alts i baixos i algunes crisis de mena diversa, s'ha mantingut fins al dia d'avui.

El futur del bloch és incert i depèn, bàsicament, jo diria, de fins quan segueixi a castells (que no sé per què hauria de deixar castells) i de fins quan segueixi online Zonalibre, un servei de blogs que vaig descobrir com de rebot i que em va barrar altres opcions com ara blogger, que abans diria que es deia diferent.

Més de nou anys amb aquesta immensa buina, palterada.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by JS published on 28 mars 2013 0h57.

No al casch was the previous entry in this blog.

Diada de la República 2013, Cornellà is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

mensuelles Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en